แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

 

แบบประเมิน (ใหม่) ตามประกาศ มมส.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558
- ประกาศ มมส. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558
ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
แบบฟอร์มจัดทำแผนรายปีสายวิชาการ
แบบฟอร์มป.01 สายสนับสนุน
ใบปะหน้า แบบ ป.01-02
ขั้นตอนการ upload file ป.01-04 และ fileเอกสารรูปภาพประกอบภาระงาน
แบบภาระงานป.01-ป.03(ผู้บริหารและประธานหลักสูตร)ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2565(excel)
แบบภาระงานป.01-ป.03(สายวิชาการ)ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2565(excel)
แบบ ป.01 สายสนับสนุน(ปฎิบัติการ)
ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.01
แบบ ป.02
ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.02
แบบ ป.03
ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.03
แบบ ป.04
ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.04
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว(ปลจ.1)
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว(ปลจ.2)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยคุณวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี(ปลจ.3)
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยคุณวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี(ปลจ.4)
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
ทำบัตรข้าราชการ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
ทำบัตรพนักงานที่จ้างตามภารกิจ
ทำบัตรลูกจ้างชั่วคราว
ทำบัตรผู้บริหาร
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครงานพนักงานราชการ
ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
ขอรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาอุปสมบท
ใบขอยกเลิกวันลา
ใบลาพักผ่อน
ใบลาพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
หนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) (ประกันสังคม)
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นประกันตน (สปส. 1-03/1)
ขอปรับวุฒิ
ตารางเกณฑ์การรับพนักงานวิชาการ
ขอโอนมารับราชการ
แบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
- แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
- - แบบฟอร์มภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
- คำขอชี้แจงการลงเวลาปฏิบัติงาน
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
บันทึกข้อความแจ้งแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
ระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องการให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฎิบัติการวิจัย พ.ศ.2555
บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ ก.บ.ม.
บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่2) พ.ศ.2565
หนังสือแจ้งเวียนเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนบุคลากรและบุคคลทั่วไป พ.ศ.2565
แบบประเมิน
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ป.1)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ป.2)
แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สาย ข และ ค สำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 6
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปี พนักงานปฏิบัติการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปี พนักงานวิชาการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
   
มาตรฐานภาระงาน
Road Map
TOR
แบบรายละเอียดภาระงานอาจารย์
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินโครงการ(สรุปโครงการ)
แบบฟอร์มรายละเอียดการดำเนินโครงการ (Work Program)
แผนที่เส้นทางพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
คำขอจัดตั้งงบประมาณ
คำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
   
ISO
แบบฟอร์มคำขอร้องเรียน
ใบขอใช้บริการ/แก้ไขปัญหา
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
ใบขอใช้ห้อง งานบริการและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ใบขอยืม-คืน งานบริการและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ใบขอให้จัดทำ/ติดตั้ง งานบริการและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ใบแจ้งซ่อม/ใบสั่งซื้อ งานบริการและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน
ตัวอย่าง ERM 1
ตัวอย่าง ERM 2
ตัวอย่าง ERM 3
   
ใบสำคัญรับเงิน