แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

 

แบบประเมิน (ใหม่) ตามประกาศ มมส.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
- ประกาศ มมส. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
- แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 
Road Map สายวิชการ
Road Map สายสนับสนุน
Road Map สายสนับสนุน
ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
แบบฟอร์มจัดทำแผนรายปีสายวิชาการ
แบบฟอร์มป.01 สายสนับสนุน
ใบปะหน้า แบบ ป.01-02
ขั้นตอนการ upload file ป.01-04 และ fileเอกสารรูปภาพประกอบภาระงาน
แบบภาระงานป.01-ป.03(ผู้บริหารและประธานหลักสูตร)ปรับปรุง-มิย-2564(excel)
แบบภาระงานป.01-ป.03(สายวิชาการ)ปรับปรุง-มิย-2564(excel)
แบบ ป.01 อาจารย์ประจำ
แบบ ป.01 อาจารย์
แบบ ป.01 (กรรมการประจำหลักสูตร)
ป.01 อาจารย์เน้นงานวิจัย
ป.01 อาจารย์เน้นการทำตำรา
แบบ ป.01 สายสนับสนุน(ปฎิบัติการ)
ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.01
แบบ ป.02
ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.02
แบบ ป.03
ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.03
แบบ ป.04
ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.04
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว(ปลจ.1)
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว(ปลจ.2)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยคุณวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี(ปลจ.3)
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยคุณวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี(ปลจ.4)
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
ทำบัตรข้าราชการ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
ทำบัตรพนักงานที่จ้างตามภารกิจ
ทำบัตรลูกจ้างชั่วคราว
ทำบัตรผู้บริหาร
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครงานพนักงานราชการ
ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
ขอรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาอุปสมบท
ใบขอยกเลิกวันลา
ใบลาพักผ่อน
ใบลาพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
หนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) (ประกันสังคม)
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นประกันตน (สปส. 1-03/1)
ขอปรับวุฒิ
ตารางเกณฑ์การรับพนักงานวิชาการ
ขอโอนมารับราชการ
แบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
- แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
- แบบฟอร์มภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
แบบประเมิน
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ป.1)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ป.2)
แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สาย ข และ ค สำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 6
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปี พนักงานปฏิบัติการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปี พนักงานวิชาการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
   
มาตรฐานภาระงาน
Road Map
TOR
แบบรายละเอียดภาระงานอาจารย์
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินโครงการ(สรุปโครงการ)
แบบฟอร์มรายละเอียดการดำเนินโครงการ (Work Program)
แผนที่เส้นทางพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
คำขอจัดตั้งงบประมาณ
คำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
   
ISO
แบบฟอร์มคำขอร้องเรียน
ใบขอใช้บริการ/แก้ไขปัญหา
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
ใบขอใช้ห้อง งานบริการและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ใบขอยืม-คืน งานบริการและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ใบขอให้จัดทำ/ติดตั้ง งำนบริกำรและดูแลรักษำโครงสร้ำงพื้นฐาน
ใบแจ้งซ่อม/ใบสั่งซื้อ งานบริการและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน
ตัวอย่าง ERM 1
ตัวอย่าง ERM 2
ตัวอย่าง ERM 3
   
ใบสำคัญรับเงิน