แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

 

แบบประเมิน (ใหม่) ตามประกาศ มมส.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558
- ประกาศ มมส. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558
ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
แบบฟอร์มจัดทำแผนรายปีสายวิชาการ
แบบฟอร์ม ฝ่ายวิชาการ
(มคอ.2) - แบบฟอร์ม-รายละเอียดของหลักสูตร (ตามแนวทางAUN-QA ป.ตรี)
(มคอ.2) - แบบฟอร์ม-รายละเอียดของหลักสูตร (ตามแนวทางAUN-QA บัณฑิตศึกษา)
(มคอ.3) - แบบฟอร์ม-แผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ตามแนวทางAUN-QA)
(มคอ.5) - แบบสรุปการจัดการเรียนการสอนของงรายวิชา (ตามแนวทางAUN-QA)
(มอค 7) - แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (ตามแนวทางAUN-QA)
(TQF2) - Course-detail Form for Undergraduate Level (Nov 2023-Ver)
(TQF2) - Course-detail Form for Postgraduate Level (Nov 2023-Ver)
(TQF3) - Course Management Plan (Nov 2023-Ver)
(TQF5) - Summary of Course Management (Nov 2023-Ver)
แบบฟอร์มป.01-04
ขั้นตอนการ upload file ป.01-04 และ fileเอกสารรูปภาพประกอบภาระงาน
สำหรับผู้บริหาร
แบบภาระงานป.01-ป.03(ผู้บริหารและประธานหลักสูตร)ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2565(excel)
สำหรับอาจารย์
แบบภาระงานป.01-ป.03(สายวิชาการ)ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2565(excel)
สำหรับสายสนับสนุน
แบบฟอร์มป.01 สายสนับสนุน
ใบปะหน้า แบบ ป.01-02
แบบ ป.01 สายสนับสนุน(ปฎิบัติการ)
แบบ ป.02
แบบ ป.03
แบบ ป.04
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว(ปลจ.1)
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว(ปลจ.2)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยคุณวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี(ปลจ.3)
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยคุณวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี(ปลจ.4)
แบบฟอร์มทั่วไป
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครงานพนักงานราชการ
ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
ขอเทียบคุณวุฒิ (กรณีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ)
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
ขอรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาอุปสมบท
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
ใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา
ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด(ข้าร้าชการ-พนักงาน)
ใบขอยกเลิกวันลา
ใบลาเพื่อติดตามคู่สมรส
ใบลาพักผ่อน
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
แบบรายงานการเดินทางเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มการขอลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงาน
แบบรายงานการเข้ารับการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
หนังสือขอลาออกจากราชการ
ขอเพิ่มวุฒิ-ขอปรับวุฒิ
ขอปรับวุฒิ
แบบติดตามสถานภาพการศึกษาและรายงานความก้าวหน้าและประกอบการขยายเวลาศึกษา
แบบฟอร์มรายละเอียดภาระงานของอาจารย์ (สายวิชาการ)
ตารางเกณฑ์การรับพนักงานวิชาการ
แบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
- แบบฟอร์มภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
- คำขอชี้แจงการลงเวลาปฏิบัติงาน
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
บันทึกข้อความแจ้งแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
ระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องการให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฎิบัติการวิจัย พ.ศ.2555
บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ ก.บ.ม.
บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่2) พ.ศ.2565
หนังสือแจ้งเวียนเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนบุคลากรและบุคคลทั่วไป พ.ศ.2565
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินโครงการ(สรุปโครงการ)
แบบฟอร์มรายละเอียดการดำเนินโครงการ (Work Program)
คำขอจัดตั้งงบประมาณ
คำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
แบบฟอร์มงานพัสดุ
ใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ (การให้บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หรือยืมไปใช้นอกสถานที่)
ใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ (การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ)
ระเบียนคุมการยืมใช้พัสดุ
แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย(word)
แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย(pdf)