กิจกรรม/โครงการ

 

 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2565
โครงการอบรมนักเล่าเรื่อง จากโครงการวิจัย “จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ”
กิจกรรม Big Cleaning Day “สะอาด สะดวก ปลอดภัย”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพื่อเตรียมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Mr.Lin Haoye ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันชงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ อาจารย์ผู้สอนสาขาการจัดการการโรงแรม พร้อมด้วยนางเกสร เจริญฤทธิ์ และนางสมพร สีผลมาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำ “ข้าวเกรียบปลาดุก”
อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ อาจารย์ผู้สอนสาขาการจัดการการโรงแรม นางเกษร เจริญฤทธิ์ และนางสมพร สีพลมาศ รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำสมุนไพรและหลักสูตรการทำขนมไทย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร SAR (แบบฟอร์มใหม่)
โครงการการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เส้นทางวัด - วัง และเส้นทางเกาะช้าง จังหวัดตราด
โครงการพัฒนาบุคลากร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชาสัมพันธ์ : โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ
ร่วมต้อนรับตัวแทนจากโรงแรม อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต
โครงการ Grad MSU Open House 2022 ซึ่งจัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบออนไลน์
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สำนักวิทยบริการ มมส
กิจกรรม #BeachCleaning ณ หาดไม้งาม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
ร่วมงาน สักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2565
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งในพื้นที่ธรรมชาติ
ศึกษาดูงานการจัดห้องเรียนสายวิชาชีพวิทยาอาชีวศึกษาขอนแก่น
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-64
ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มมส ประจำปี 2565
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565 ประเพณีสงกรานต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
บุคลากรสายสนับสนุนคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เขารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด Covid-19
อาจารย์ ดร.ธนิดา ลครศรี ได้นำนิสิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการที่พักและการบริการภัตตาคาร ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
งานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์สือสานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565
อบรม “มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western Dinning Etiquette)”
ต้อนรับบุคลากรจาก บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 2/2565
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองอาคารสถานที่ (ฝ่ายแม่บ้าน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมอบทุนแก่ตัวแทนสมาชิกชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ภายในหมูบ้าน
สอบสัมภาษณ์โครงการต้นกล้าชบาบานว่าที่ช่อ22ทั้ง3สาขา ปีการศึกษา 2565
คณบดีและทีมวิจัยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
MSU Open House 2021 ในรูปแบบการถ่ายทอดสด

 

จำนวน :  หัวข้อ | จำนวน :33 | หน้า : 1