กิจกรรม/โครงการ

 

 

ต้อนรับและรับฟังสรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับกองบริการการศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 7
คณะท่องเที่ยวฯ หารือร่วมสถาบันขงจื่อ(ฝ่ายจีน)เกี่ยวกับแนวทางแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้โครงการ 3+1 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจําปี 2565
ภารกิจ... การช่วยงาน event ระดับโลก MotoGP2022
ร่วมแสดงความยินดีงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาตรฐานสากลในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการศึกษาเรียนรู้มารยาทการับประทานอาหารแบบสากล และงานบริการของโรงแรมกับการนำเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Wine Tasting & Mixology Workshop
โครงการศึกษาเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากลและงานบริการของโรงแรมกับการนำเที่ยว ให้แก่นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านธุรกิจโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Once A Hotelier, Always A Hotelier”
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาวะผู้นำและการคิดวิเคราะห์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2565