กิจกรรม/โครงการ

 

 

สาขา ITM ฝึกปฏิบัติการ กิจกรรม Urban Tourism in Bangkok 
สาขา ITM ร่วมกันบูรณาการรายวิชาเพื่อทัศนศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการและการนำเที่ยว 
ชมรมบาเทนเดอร์ออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากร้าน อีลิกซ์ บาร์ แอนด์ คราฟท์ 
การเรียนการสอนในเมนู Angel Food Cake 
โครงการเสวนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม “ฉากทัศน์ท่องเที่ยวไทยจากอดีต สู่กระแสท่องเทีี่ยวของคนรุ่นใหม่” 
อาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการการพัฒนาทักษะการทำงานและใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 
THM Cookie Baking Class
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเสริมสร้างและเพิ่มทักษะสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่องเที่ยวและโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวฯเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับTaylors University
THM Summer Camp 2023 At Malaysia
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตแบบองค์รวมด้านบุคลิกภาพ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
นิสิตฝึกทำขนม Muffin
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปะการปรุงอาหารและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2566>
นิสิต ITHM เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปี 2566
โครงการอบรมการเขียนรายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตชาวต่างชาติ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่นิสิตชั้นปีที่สี่ ปีการศึกษา 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ 5 บท
โครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรม
อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น ร่วมจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน ณ อบต.แก่งเลิงจาน
อ.ดร.มยุรี บรรยายพิเศษ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนันทนาการกลางแจ้ง เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก
สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการจัดสอบวิทยานิพนธ์