กิจกรรม/โครงการ

 

 

ต้อนรับกรรมการประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
อบรม การเลือกวารสารหรือฐานข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์ 
โครงการเปิดมุมมองการฝึกงานและอาชีพ Internship Fair 2567 
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ลักษณะงานวิจัยที่เหมาะสมสำหรับตีพิมพ์" 
นิสิต THM เข้าแข่งขันการตอบคำถามระดับชาติ ครั้งที่ 8 ที่ NIDA 
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 
โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management KM) บุคลากรสายสนับสนุน
THM Research Cafe #7 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สายสนับสนุน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Postgraduate student Batch 2024
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมฌาปณกิจศพ คู่สมรสของ ผศ.ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
คณาจารย์ร่วมงานสัมมนาการยกระดับมหาวิทยาลัยไทยสู่นานาชาติ จ.ภูเก็ต
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567
ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร พร้อมทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอนและการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP (ASSAWALERT TRAINING PROGRAM)
มมส ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จำกัด (แอคคอร์) สร้างโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงแรม
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Direct Admission - ITM
ฝ่ายวิชาการจัดอบรมการเขียน SAR AUN-QA 4.0
บุคลากรคณะฯร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเงินการคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
บุคลากรคณะฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ลูกไก่ 1/2567
บุคลากรคณะร่วมจัดเสวนาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวมหาสารคามHappy Model
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ศิลปะการปรุงอาหาร
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ของ ผู้สมัคร หลักสูตรเทียบเข้า ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
นิสิตและบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวฯ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ
หลักสูตร ITM ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566
สำนักบัณฑิตศึกษาจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สอบ 3 บท)นายบุรินทร์ ศิริเนตร์
นิสิตและบุคลากรคณะฯให้บริการนำทำกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง
ต้อนรับรักษาการแทนคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาพกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับบันฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
อ.ดร.ธนิดา บรรยายพิเศษให้กับ มสธ.
อ.ดร.ทรงพล บรรยายพิเศษให้กับ Universiti Teknologi Malaysia
คณะการท่องเที่ยวฯ ร่วมต้อนรับนิสิตกองทุนสมเด็จพระเทพฯ
นิสิตและบุคลากรคณะการท่องเที่ยวฯ ร่วมต้อนรับ IAPP
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุภาพ นนทะสันต์ที่ผ่านการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
คณะการท่องเที่ยวฯ ร่วมบูรณาการ 3 ศาสตร์ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
เข้าร่วมโครงการ ฮีตเดือน 5 สรงน้ำพระ สักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” ประจำปี 2567
โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตามนโยบาย No Gift Policy