ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่1/2563(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)    ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวืทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่0650/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจ ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ


แนบไฟล์ : 191219_143024.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2562
 
ประกาศ : นายไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 65 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร