การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 (THM Fair 2020 )เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 09.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย สถาบันการศึกษา กว่า 10 สถาบัน เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 (THM Fair 2020 ) เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาให้นิสิตได้บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและนำไปใช้ในการทำงานจริงพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี อาจารย์ ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ผศ.ดร. กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด

ในการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 10 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทังนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

ภายในโครงการฯมีการแข่งขันเวทีต่างๆ 8 รายการ ได้แก่ การแข่งขันประกวดศิลปะการตกแต่งฉากหลังบริเวณลอบบี้ การแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม (Cocktail) การแข่งขันทักษะปูตียงโรงแรมแบบสันทบ การแข่งขันทักาะการตอบคำถามการท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะการนำเสนอการท่องเที่ยวโดยภาษาอังกฤษ การแข่งขันการประกอบอาหารว่างโดยวิถีไทย การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ และการแข่งขันการจัดโต๊ะและบริการอาหารสากลประยุกต์


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 361 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร