ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์           ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่6050/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฎิบัติราชการแทน อธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์
          จึงประกาศสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ (ไฟล์แนบ)


แนบไฟล์ : 240420_112743.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 เมษายน 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 286 ครั้ง