ระกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ครั้งที่3/2563      ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งและบรรจุเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 0650/2553 ลงวันที่19กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฎิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์

       จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามรายละเอียดตรงไฟล์แนบด้านล่างนี้


แนบไฟล์ : 140520_131500.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 14 พฤษภาคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง