พิธีไหว้ครู คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2563     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเทิดทูนคุณคณาจารย์ ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     โดยภายในงานมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ผู้รักษาราชการคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล และกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตของนิสิตให้ประสบความสำเร็จ ในการนี้มี คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

     พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 27 สิงหาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 35 ครั้ง