ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราวครั้งที่4/2563     ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคระการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 0650/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจ ปฎิบัติราชการแทน อธิการให้คณบดี ผู้อำนวนการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดตาม แนบไฟล์ด้านล่างนี้


แนบไฟล์ : 030920_155136.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 03 กันยายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 66 ครั้ง