โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ณ พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในชั้นเรียนไปใช้ในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในชุมชนในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ปารณีย์ บุญไชย และคณาจารย์ในหลักสูตร ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ณ พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในชั้นเรียนไปใช้ในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยาการบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และคำแนะนำ ทำให้นิสิตได้รับทั้งความรู้และมุมมองด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสายตาของผู้เชี่ยวชาญ เกิดเป็นการบูรณาการการเรียนรู้สู่แหล่งท่องเที่ยวโดยแท้จริง และนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดจากกิจกรรมมาสร้างสรรค์เป็นวิดีทัศน์ (VDO Clip) แนะนำแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 กันยายน 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง