โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนบ้านดงน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคามเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์ในหลักสูตร ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนบ้านดงน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการในบริบทการบริหารจัดการการท่องเที่ยวไปยังชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนบ้านดงน้อยเห็นความสำคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง โดยคณาจารย์และนิสิตได้ระดมความคิด พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและชาวบ้านดงน้อย เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ให้กับจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะช่วยดึงความสนใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมชุมชนมากขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความอย่างยั่งยืนสืบไป


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 กันยายน 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 26 ครั้ง