รับฟังการนำเสนอผลการสำรวจอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากสาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย ศาสตราจารย์ ดร. ปฐม หงษ์สุวรรณ ทีมผู้บริหารและฝ่ายอาคารสถานที่ ได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการสำรวจอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากสาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โดย รศ.ดร.กฤต โง้วธนสุวรรณ ผศ.ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ อ.สุรพงษ์ ลิวไธสง และนิสิตชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากท่านคณบดี ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ ทั้งนี้ การสำรวจในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานบริการวิชาการ ซึ่งทางคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จักได้นำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อไปใช้ในการวางแผนการจัดการอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมต่อไป

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.3787029264651584

 


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 ธันวาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: สาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเ
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 11 ครั้ง