เทคนิคการออกข้อสอบออนไลน์ในยุค Covid-19       ฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการอบรม "เทคนิคการออกข้อสอบออนไลน์ในยุค Covid-19" เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
โดยได้รับความกรุณาจาก ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การสร้างชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ ทักษะและประสบการผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับผู้เรียน ด้วยการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะ ทั้งในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์และห้องเรียนในชั้นเรียน รวมไปถึง การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ทั้งในแบบสอบออนไลน์และสอบในห้องสอบ
     ทางคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมาก ที่ได้กรุณาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับคณาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

#THMMSU #THM #MSU #Online #Classroom #Measurement #Evaluation
สามารถอ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.3982303541790821


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 มีนาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ฝ่ายวิชาการ
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 31 ครั้ง