โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 3/2563เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 3/2563 ณ อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อแนะแนวทางแก่นิสิต โดยการสร้างแนวคิด แรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่งงานที่นิสิตมีความสนใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยมีการสัมภาษณ์สายงานเพื่อประเมินองค์ความรู้และทักษะของนิสิตในแต่ละตำแหน่งงาน โดยแบ่งเป็น 4 สายงาน ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว หน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน และธุรกิจโรงแรม

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่***

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.4021153111239197


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2564
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ชิตพล พลโสดา
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 12 ครั้ง