นโยบายการบริหารงานและนโยบายการพัฒนาของหน่วยงาน ระการท่องเที่ยวและการโรงแรม       เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันะกิจและยุทธศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปอย่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพันธะกิจและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศนโยบายการบริหารงานและนโยบายการบริหารงาน ดังเอกสาร"แนบไฟล์" มาด้วยนี้


แนบไฟล์ : 260321_152454.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานแผนและงบประมาณ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 2 ครั้ง