ประกาศการขอเสนอรับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ประเภทส่งเสริมอาจารย์งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ2564เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงตามคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัยในการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคระและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเห็นสมควรให้จัดทำประกาศ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร download ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 051021_161042.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 ตุลาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานวิจัย

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 446 ครั้ง