porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

โครงการสอบสัมภาษณ์สายงานแก่นิสิต ระดับปริญญา ทั้ง 3 หลักสูตรเมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน และวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาชีพ โดยอาจารย์ธราธร บุ้งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ และนางสาวสิริการย์ ทองสุมตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพ ได้ดำเนินการโครงการสอบสัมภาษณ์สายงานแก่นิสิต ระดับปริญญา ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว 2.ศศ.บ.การจัดการโรงแรม และ 3.ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่ยื่นความประสงค์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2564 การสัมภาษณ์สายงานดังกล่าว มีขึ้นเพื่อทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถของนิสิต และชี้ให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ด้านภาษา และบุคลิกภาพก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งได้รับเกียตรจากคณาจารย์ผู้สอนจากทั้ง 2 สาขาวิชาเป็นผู้สัมภาษณ์ และมีนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 485 คน ***สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.4611658188855350/4611648338856335 ***


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 07 ตุลาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: นางสาวสิริการย์ ทองสุมาตร/อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม
เขียนข่าว: นางสาวสิริการย์ ทองสุมาตร

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 44 ครั้ง