porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โพชารี และ อาจารย์ธราธร บุ้งทองได้ร่วมเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โพชารี และ อาจารย์ธราธร บุ้งทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ร่วมเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายใต้โครงการวิจัยจากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ บ้านหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาระบบประเมินและพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่ผู้นำและตัวแทนสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับกา รบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน โดยโครงการวิจัยดังกล่าวนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >>>https://drive.google.com/drive/folders/1dMZiOrhaA4TWlMXuZriHPAdtPZhIhx1B?fbclid=IwAR2-ZXMtvyUzm48BS1YZmdvdBoA8Yg-gMr4X3CZ7zqW5OZpIXuGatMuoG3c


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โพชารี อาจารย์ธราธร บุ
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โพชารี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 7 ครั้ง