หลักเกณฑ์การนำเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ประเภทส่งเสริมสายสนับสนุน งบประมาณเงินรายได้คระการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ2565เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้พัฒนาศักยภาพความสามารถในการทำงานวิจัยจากงานประจำ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ได้จริง จึงเห็นสมควรให้จัดทำประกาศคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 งบประมาณเงินรายได้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ***โดยมีรายละเอียดตาม Downloadเอกสาร ด้านล่างนี้***


Downloadเอกสาร : 081221_125905.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 08 ธันวาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานวิจัย

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 346 ครั้ง