porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

ขอแสดงความความชื่นชมและยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลคนดีศรีมมส.ประจำปีการศึกษา2564คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ "นางสาวอภิญญา พลเขต" นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ในโอกาสที่ได้รับมอบรางวัล "คนดี ศรี มมส" ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูนิสิตที่มีความประพฤติและผลงานดีเด่น ... โดยนางสาวอภิญญา หรือ "น้องฟ้า" เป็นตัวอย่างของนิสิตที่มีความรับผิดชอบทั้งในด้านการเรียนและกิจกรรม อีกทั้งยังมีจิตอาสาช่วยงานคณะอยู่อย่างสม่ำเสมอ ... คณะฯ ขอให้นิสิตรักษาคุณความดีนี้ไว้กับตัว และให้ดำรงไว้ซึ่ง "จิตสาธารณะ เสียสละ บริการ" ตามอัตลักษณ์ของนิสิตสังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สืบไป


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 ธันวาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 17 ครั้ง