ขอแจ้งเวียนนโยบายการให้บริการ และประกาศมหาวิทยาลัยฯเพื่อการแต่งการของบุคลากรในกาปฎิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งตัวชี้วัดที่ ๒๗

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

กำหนดให้คณะฯจัดทำนโยบายการให้บริการ และสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการ/พัฒนาบุคลิภาพ
/การแต่งกายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
     ***ตามรายละเอียด Downloadเอกสารด้านล่างนี้***


Downloadเอกสาร : 170322_163649.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 17 มีนาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานธุรการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 62 ครั้ง