“ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำวิชาการบริการแก่สังคม”     เทปบันทึกภาพการอบรม “มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western Dinning Etiquette) โดยคณาจารย์และนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้แก่บุคลากรและนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา
     ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ไฟล์วีดีโอจาก อาจารย์ชิระวุฒิ อัจฉริยชีวิน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์
     ขอได้รับความขอบคุณจาก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและพัฒนานิสิตของท่านให้เรียนรู้และเข้าความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเข้าใจความหลากหลายของสังคมโลก
ข่าว: ชิตพล พลโสดา
ข้อมูล: อาจารย์ชิระวุฒิ อัจฉริยชีวิน/อาจารย์ ดร.ธนิดา ลครศรี
#โครงการบริการวิชาการ #คณะศึกษาศาสตร์ #สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา #อบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก #DinningEtiquett #ITM #HM #MSUDownloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 421 ครั้ง