ศึกษาดูงานการจัดห้องเรียนสายวิชาชีพวิทยาอาชีวศึกษาขอนแก่นคณะกรรมการบริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดห้องเรียนในสายวิชาชีพด้านการท่องเทียว การโรงแรมและการบริการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพที่มีคุณภาพและเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ ห้องเรียนแบบ Interactive Smart Classroom เพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมี ดร.นัยนา เจริญผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ให้การต้อนรับ อาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน อาจารย์ ดร.มยุรี นาสา คาร์น รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ อาจารย์ธราธร บุ้งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ อาจารย์ ดร.ทรงพล อุทัยสาร์ ประธานหลักสูตรศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการ ทั้งนี้ ยังมี อ.ส้มโอ อ.ตาล ชบาช่อที่ 7 ศิษย์เก่าของคณะฯ และ อ.ปุ๋ย นิสิตระดับปริญญาเอกของคณะฯ ร่วมนำชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal และ Digital disruption ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5254058107948685


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 28 เมษายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง