ขอประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2565     ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้จัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2565 (กพร.สำนักงานเลขาณุการคณะฯ) กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปแล้วนั้น เนื่องจากคำรับรองดังกล่าวกำหนดให้มีการจัดทำแผนดำเนินงานป้องกันการทุจริตและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตและสื่อสารแผนให้บุคลากรภายในองคืกรณ์ได้ทราบ
     ในการนี้คณะจึงขอประชาสัมพันธ์แผนป้องการการทุจริตประจำปีงบประมาณ2565(กพร.สำนักงานเลขาณุการคณะฯ) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Downloadเอกสาร ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 060522_100004.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 06 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานสำนักงานเลขาณุการคณะ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 292 ครั้ง