ประกาศ ให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม(มมส) บันทึกค่าเล่าเรียนตามจริงประจำปีกาศึกษาที่ 1/2565      ตามที่สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดปฎิทินการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติในการดำเนินงานด้านการให้กู้ยืมเงินของสถานศึกษานั้น ทั้งนี้เพื่ให้นิสิตที่ประสงค์กู้ยืมเงินในภาคการศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการตามขั้นตอนการกู้ยืมเงินตามระยะเวลาที่กำหนด งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงกำหนดให้นิสิตประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (มมส) บันทึกค่าเล่าเรียนตามจริง ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1/2565 ดังรายละอียดตาม "downloadเอกสาร" ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 100522_110820.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานทุน กยศ.

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 420 ครั้ง