หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ๒๕๖๕      เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการให้ทุน จำนวนทุนและวงเงินที่จะให้ทุนและการโอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนในการศึกษาและฝึกอบรม จากเงินรายได้ของคณะการท่องเที่ยวลแะการโรงแรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
      อาศัยอำนาจตามข้อความในข้อ๕(๑) ของประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การโอนเงินสมทบเข้ากองทุนมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ***สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไ้่ด้ที่ Downloadเอกสาร ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 130622_153602.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 434 ครั้ง