โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพื่อเตรียมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพื่อเตรียมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะนำมาใช้ในการประเมินคุณภาพในระดับคณะ ในโครงการได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดโครงการ โดยมีบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบด้วย ดร.ปิยดา ดาวดึงส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และนางสาววราภรณ์ ลิ้มทองกุล นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ภารกิจด้านแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5397144543640040


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 52 ครั้ง