ประกาศเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม      คณะการท่องเทียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลและป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งปฎิบัติงานภายในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทุกระดับ
      เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถสำเร็จได้ตามรูปธรรมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในนามคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ว่า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จะปฎิบัติงานภายใต้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดกำลังความสามารถ และถายใต้หลักธรรมมาภิบาล เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ***สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Downloadเอกสาร ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 200622_103830.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: หัวหน้าสำนักงานเลขาณุการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 38 ครั้ง