โครงการอบรมนักเล่าเรื่อง จากโครงการวิจัย “จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ”      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิงจง โพชารี อาจารย์ธรารธร บุ้งทอง และอาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ ธีรภัคสิริ ผู้สอนสาขาการจัดการการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการอบรมนักเล่าเรื่อง จากโครงการวิจัย “จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ” ภายใต้แผนงานมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
      โดยโครงการฯ ดังกล่าวนี้ เป็นการต่อยอดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์และคัดเลือกตัวแทนนักเล่าเรื่องจากชุมชนท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในพื้นที่อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำเสนอจุดเด่นและอัตลักษณ์ชุมชนที่ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยว
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5410687215619106/5410678072286687/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิงจง โพชารี
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 57 ครั้ง