ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ครั้งที่2/2565 (ลูกจ้างเงินรายได้ปี2565)      ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา
      อาศัยอำนาจตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่0650/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจ ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวนการสถาบัน
ผู้อำนวนการสำนัก ผู้อำนวนการศูนย์
      จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังรายละเอียด Downloadเอกสาร ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 010722_095210.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 01 กรกฏาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง