โครงการพัฒนาบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส การเขียนตำราและเอกสารประกอบการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการอบรมทักษะพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรื่องการเขียนตำราและเอกสารประกอบการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับสายวิชาการ และการอบรมทักษะพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับสายสนับสนุน ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น พิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการโดยมี อาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ กิจกรรมโครงการมีการแบ่งการอบรมเป็น 2 ฝ่ายงาน 1 ฝ่ายวิชาการ และ 2ฝ่ายสนับสนุน สำหรับฝ่ายวิชาการอบรมเรื่องการเขียนตำราและเอกสารประกอบการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุฒิ วิสาพรม อาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ฝ่ายสนับสนุนอบรมเรื่องทักษะพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้จากภายนอก และอาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน บรรยายเรื่องภาระงานและการพัฒนางานของฝ่ายสนับสนุน ทั้งนี้มีบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าร่วมโครงการครั้งนี้กว่า 50 คน ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5469168636437630


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 กรกฏาคม 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง