หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม และดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้ารับการการตรวตประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร      ในระหว่างวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม และดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้ารับการการตรวตประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (พื้นที่ ม.เก่า)
      โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ท่าน ร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจฉัตร จิตบรรจง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรติ ธนะไชย
      ทั้งนี้ ทางหลักสูตรจักได้นำข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดทั้งต่อคณาจารย์ผู้สอนและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5520378894649937/5520372687983891


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 01 สิงหาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: สิริการย์ ทองสุมาตร
เขียนข่าว: สิริการย์ ทองสุมาตร/ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง