ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบ Google Cloud Storageระบบจดหมายอิเล็กทรอนิก @msu.ac.th และแนวทางปฎิบัติของผู้รับบริการ      ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ออกประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบ Google Cloud Storage ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ @msu.ac.th และแนวทางปฎิบัติของผู้รับบริการ ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบ Google Cloud Storage บริการระบบจดหมายอิเล็กทอรนิกส์(@msu.ac.th) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
      ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


Downloadเอกสาร : 300822_102328.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 30 สิงหาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง