โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. หลักสูตร ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตให้มีความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงรับทราบแนวปฏิบัติเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไขอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อนิสิตโดยเฉพาะระหว่างการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตสามารถป้องกันและให้การพยาบาลตนเองและบุคคลอื่นๆ เมื่อได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุต่างๆ ได้ทันท่วงที โดยมีนิสิตเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กว่า 400 คน ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5652387831449042


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง