โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Wine Tasting &Mixology Workshop      ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565หลักสูตร ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)โดยอาจารย์ ดร.ทรงพล อุทัยสาร์ และ อาจารย์ ดร.ธนิดา ลครศรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Wine Tasting &Mixology Workshop
      โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เจน เณรทอง อดีตผู้จัดการฝ่ายเครื่องดื่ม โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล เป็นวิทยากรให้ความรู้ และสาธิตการผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทล ให้แก่นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ซึ่งในภาคเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ประวัติความเป็นมา และแหล่งกำเนิด เพื่อให้นิสิตทราบถึงภูมิหลังและเหตุแห่งการสรรค์สร้างเครื่องดื่มแต่ละประเภทขึ้นมาบนโลกนี้ และในภาคบ่ายวิยากรจึงได้นำนิสิตทดลองผสมเครื่อวดื่มประเภทค็อกเทลที่เป็นมาตรฐานและได้รับความนิยมไปทั่วโลกจำนวน 12 สูตร (มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 10 สูตร และไม่ผสมแอลกอฮอล์ 2 สูตร) ซึ่งทำให้นิสิตได้เรียนรู้ส่วนผสมรวมถึงขั้นตอนการผสมของเครื่องดื่มแต่ละสูตรที่ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนิสิต กล่าวคือ จากที่หลายคนเคยได้ยินชื่อหรือเคยชิมค็อกเทลสูตรต่างๆ มาบ้างแล้วจากการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านมาหรือในฐานะนักท่องเที่ยวเอง แต่ในวันนี้ได้เข้าใจส่วนผสม จุดเด่น และลักษณะเฉพาะของค็อกเทลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ทดลองผสมและสร้างสรรค์เมนูค็อกเทลต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งองค์ความรู้และทักษะที่นิสิตได้รับจากการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้เมื่อต้องออกฝึกงานในแผนก Food &Beverage ได้เป็นอย่างเข้าใจ หรือแม้กระทั่งสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้และแรงบันดาลใจจากวิทยากรสู่การสร้างอาชีพในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย
      และนอกจากนี้ ยังมีอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นำโดยอาจารย์ณัฐพงศ์ โหรากุลให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มค็อกเทลทั้ง 12 สูตร กับนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมด้วย ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่ได้กระชับความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นระหว่าง 2 สถาบันที่มีการเปิดสอนและมุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5671738396180652/5671696299518195/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 286 ครั้ง