ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS และ ISI ประจำปีงบประมาณ 2565คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS และ ISI ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ปฐม หงษ์สุวรรณ อาจารย์ ดร. พรพิมล ศรีธเรศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันทิมาลย์ จินดาประเสริฐ และ อาจารย์ นริศรา คำสิงห์ นิสิตระดับปริญญาเอก #THMMSU #SCOPUS #ISI #Publications #THM #MSU #Research #มมส #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ตุลาคม 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 9 ครั้ง