ขอเชิญร่วมงาน THM Research Cafe ครั้งที่1 เทคนิคการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร       ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงาน THM Research Cafe ครั้งที่1 เทคนิคการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
Date   >>> วันพุธที่ 23 พฤสจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
Venue >>> ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พบกับวิทยากร
     -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ สินศิริ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     -คุณวันวิสาข์ บุญกล้า หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิดาภา วรจินดา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โทร. 043-719800 ext. *4083 หรือ 064-1561914


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 9 ครั้ง