คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอแสดงความยินดีกับนิสิตสังกัด เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 คน ดังนี้
      1.นายเจษฎา ยอดดี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา
      “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี
     2.นางสาวกัญญารัตน์ วงษา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ
     “คนดีศรี มมส” ประจำปีการศึกษา 2565
     3.นายศุภวัฒน์ นันไชย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ
     “คนดีศรี มมส” ประจำปีการศึกษา 2565
     รายละเอียดเพิ่มเติม>>> https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5896840273670462/5896835163670973/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 17 ครั้ง