THM Research Cafe 2 เทคนิคการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ       ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงาน THM Research Cafe 2 เทคนิคการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
=>>Date วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
=>>Venue ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
=>>สอบถามเพิ่มเติม คุณจิดาภา วรจินดา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โทร. 0641561914 หรือ 043-719800 ext. *4083


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 มกราคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 16 ครั้ง