ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทส่งเสริมสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ2566       ตามที่คระการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรม ประเภทส่งเสริมสายสนับสนุน งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพความสามารถในการทำงานวิจัยจากงานประจำ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
       บัดนี้ คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยของคระการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน
       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Downloadเอกสาร ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 200223_160656.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 415 ครั้ง