รางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ รางวัลบุรฉัตรไชยากร ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน ประจำปี 2555 และ 2556          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และพระราชทานรางวัลบุรฉัตรไชยากร รางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ  ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน

          จัดโดยคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ศิษย์เก่า และนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 5 คน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นันทนา  อุ่นเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ธราธร  บุ้งทอง

ผู้ได้รับรางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 รางวัลชมเชย

1. นางสาวศรัทธาไทย  ศรีสังข์

2. นายทินกร  ขันมา

3. นายอชิร  ทองใสสด (ไม่สามารถเข้าร่วมรับรางวัล)

ผู้ได้รับรางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

1. นางสาวสิตานัน  พันทอง

2. นางสาวนาตยา  ศาลาแก้ว

3. นายกิตติพงษ์  เผ่าฉนวน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า และ นิสิตที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 272 ครั้ง