โครงการบำเพ็ญธรรมสัญจร ชบา 14       เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้นำคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมโครงการบำเพ็ญธรรมสัญจร ชบา 14 ณ วัดป่าโสตถิผล, พระธาตุเชิงชุม จุงหวัดสกลนคร และวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการดำเนินการร่วมกันกับเครือข่ายกิจกรรมนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัย โดยนิสิตที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 57 จำนวน 200 คน

        ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจที่ดีทั้งในการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้มีการแสดงจากตัวแทนนิสิต ในการรำถวายแด่องค์พระธาตุเป็นที่ชื่นชมแก่ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญ


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 252 ครั้ง