การจัดโครงการเรื่อง ปัญหาความเครียดที่เกิดจากการทำงานและแนวทางแก้ไข       ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ บุคลากรสายสนับสนุน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรทั้งภายในและภายนอกคณะ และเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา  ผศ.ชูชาติ วงศ์อนุชิต และ อ.รติภรณ์ หงษ์จุ้ย บุคลากรในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรจัดการความรู้เรื่อง ปัญหาความเครียดที่เกิดจากการทำงานและแนวทางแก้ไข ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจรูปแบบการจัดกิจกรรมมากและมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 30 มิถุนายน 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 269 ครั้ง