ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 1 สำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชา 1001 491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษา 1/2558 ทุกคน
Downloadเอกสาร : 240915_094604.PDF <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 กันยายน 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: เสาวลักษณ์ ธารีพุฒ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 193 ครั้ง