โรงแรมเคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา รับนิสิตฝึกงานการรับนักศึกษาฝึกงานโรงแรม เค  ซี  แกรนด์  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  เกาะช้าง

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  3  หรือชั้นปีที่ 4 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)

และไม่จำกัดสาขาวิชา

 1. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน
 3. ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 5. ระยะเวลาในการฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป
 6. แผนกที่รับนักศึกษาฝึกงาน

-          แผนกห้องอาหารและเครื่องดื่ม (  Food  & Beverage  )

-          แผนกแม่บ้าน ( House  Keeping  )

-          แผนกช่าง (  Engineer  )

-          แผนกครัว ( Main  Kitchen )

-          แผนกบัญชี ( Accounting )

-          แผนกต้อนรับส่วนหน้า ( Front  Office  )  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกแผนกนี้จะต้องมีการทำข้อสอบประเมินระดับภาษาและการสัมภาษณ์ ทักษะภาษาอังกฤษในเบื้องต้นจากทางโรงแรมก่อน

สวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

 1. เบี้ยเลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกงาน ในช่วงเดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  คนละ  3,500  บาท  และ

ในช่วงเดือน มีนาคม – ตุลาคม  คนละ  2,000  บาท

 1. หอพักนักศึกษา  และ อาหาร  3  มื้อ
 2. ชุด Uniform  คนละ  3  ชุด
 3. อินเตอร์เน็ตฟรีที่หอพัก
 4. หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หลักฐานการสมัคร ที่นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ใบแนะนำตัวนักศึกษาฝึกงาน พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษาฝึกงานลงบนใบแนะนำตัวนักศึกษา ( Resume )
 2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย

โดย  เรียนฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โรงแรม  เค  ซี  แกรนด์  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  เกาะช้าง

 1. รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา
 3. หนังสือรับรองสถานะนักเรียน / นักศึกษา ( ออกให้โดยมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย )
 4. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด ( ออกโดยมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย )
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน

สถานที่ฝึกงาน    โรงแรม เค  ซี  แกรนด์  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  เกาะช้าง  1/1  หมู่ที่  4  บ้านหาดทรายขาว  ต. เกาะช้าง  อ. เกาะช้าง  จ. ตราด  23170  โทร 039-552-112  แฟกซ์   039-551-391  E-mail  :  hrm@kckohchang.com      หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.kckohchang.com


Downloadเอกสาร : 261015_094503.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 26 ตุลาคม 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: เสาวลักษณ์ ธารีพุฒ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 258 ครั้ง