โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2562หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี และเพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดงานอุตสาหกรรมบริการในประชาคมอาเซียนต่อไป

โดยการอบรมมีขึ้นตลอดภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้อง TH305 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 ธันวาคม 2561
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 135 ครั้ง