ผู้บริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 

อ.ดร.ปารณีย์ บุญไชย
รองคณบดีฝ่าย วิชาการและประกันคุณภาพ

 

 

อ.กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
รองคณบดีฝ่าย พัฒนานิสิตและอาคารสถานที่

 

 

อ.ดร.มยุรี คาร์น
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

 

 

ผศ.ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายหลักสูตร
ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวฯ

 

 

ผศ.ดร.ลินจง โพชารี
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายหลักสูตร
ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวฯ

 

 


 

 

อ.ดร.จรินทร์ ฟักประไพ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายหลักสูตร
ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยวฯ

 

 

อ.ปภาดา อนันต์กีรติการ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายหลักสูตร
ศศ.บ. การจัดการโรงแรมฯ

 

 

อ.ดร.ธนิดา ลครศรี
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายหลักสูตร
ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว(ภาษาอังกฤษ)

 

 

นายขรรชัย กลิ่นผกา
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ