ผู้บริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  E-mail : h.pathom.h@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:043-791800กด*7380

 

 

 

อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ
รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผน
E-mail : kamonthip.l@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:043-719800กด*7377

 

 

อ.ดร.ปารณีย์ บุญไชย
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
E-mail : paranee.b@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:043-719800กด*7381

 

 

อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ
E-mail : mayuree.n@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:043-719800กด*7374

 

 

อ.กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
E-mail : kritnaphat.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:043-719800กด*7375

 

 

อ.ธราธร บุ้งทอง
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาชีพ
E-mail : taraton.b@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:043-719800กด*7302,*6174

 

 

อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายอาคารสถานที่
E-mail : chalermkiat.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:043-719800กด*7377

 

 

นายขรรชัย กลิ่นผกา
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
E-mail : khunchai.k@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:043-719800กด*7441