ผู้บริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 

 

ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 

อ.ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

 

 

ผศ.ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

 

 

อ.ดร.จรินทร์ ฟักประไพ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 

 

อ.กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

 

 

อ.หริรักษ์ จันทิมะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่

 

 

ผศ.ดร.ลินจง โพชารี
ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตศึกษา

 

 

อ.ธราธร บุ้งทอง
ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตร
ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว

 

 

อ.ปภาดา อนันต์กีรติการ
ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตร
ศศ.บ. การจัดการโรงแรม

 

 

อ.ดร.ปารณีย์ บุญไชย
ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตร
ศศ.บ.การจัดการท่องเที่ยว(ภาษาอังกฤษ)

 

 

นายขรรชัย กลิ่นผกา
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ   

 

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร