ผู้บริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 

อ.ดร.ปารณีย์ บุญไชย
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

 

 

อ.กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

 

 

อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

 

 

อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายอาคารสถานที่

 

 

อ.ธราธร บุ้งทอง
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาชีพ

 

 

นายขรรชัย กลิ่นผกา
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ