Untitled Document

 


อ.ปภาดา อนันต์กีรติการ
ประธานหลักสูตร

 


ผศ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


อ.กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ.ดร.เยาวภา นียากร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


ผศ.ดร.ปรีดา ไชยาอ.หริรักษ์ จันทิมะ

 


อ.ณัฐนิตย์รดี สวัสดิชีวิน

 


อ.วรัณ มังสิงห์

 


อ.ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป

 อ.ดร.ธนิดา ลครศรี

 อ.เครือจิต เจริญแสน
ผู้ช่วยสอน

 อ.ทรงพล อุทัยเสาร์
ลาศึกษาต่อ

อ.พิไลวรรณ ชมภูป้อ
ลาศึกษาต่อ

 

 

 

 

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร