porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

Untitled Document

 

 

 

 


ขรรชัย กลิ่นผกา
หัวหน้าสำนักงาน

 


นันท์นภัสร์ พุ่มพฤกษี
บุคลากรชำนาญการ

 


จิดาภา วรจินดา
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

 


ชินณกฤช พลศิริ
พนักงานบริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการสุวิชากร วุฒิพันธุ์
นักวิชาการพัสดุ ปฎิบัติการ

 


พัชรพร หวานขม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการปรมินทร์ บุญเนตร
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

 


อานนท์ ชาวะหา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติการ

 


บุษบา บุตรดา
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

 


ปริญญา ศิริมนตรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฎิบัติการ

 พัชนีย์ บุญใบ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ

 ปิยะวรรณ จันทมาน
พนักงานบริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ

 นรฤษ ราวะรินทร์
นักวิชาการศึกษา

 


กาญจนา มูลสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


สิริการย์ ทองสุมาตร
นักวิชาการศึกษา

 


ชิตพล พลโสดา
นักวิชาการศึกษา

 


ปนิชา บุญโชติยกุล
นักวิชาการศึกษาจันทร์นภา วรรณภักดี
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

 


นงลักษณ์ มะณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


อรัญญา แสนโสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปธนภูมิ โคตรบรรเทา
นักวิชาการเงินและบัญชี

 


ไพโรจน์ ศรีสารคาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 


อนุชา แพงเวียงจันทร์
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร


ลงกฎ สระคูพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

 


อนันต์ วงละคร
พนักงานสถานที่

 


ลัดดาวรรณ ศรีษะพล
พนักงานทั่วไป

 


เกษร อรทัย
พนักงานประกอบอาหาร

 


สมพร สีพลมาศ
พนักงานประกอบอาหาร

 


บังอร เจริญฤทธิ์
พนักงานทั่วไป

 


วันเพ็ญ แก้วดวงศรี
พนักงานทั่วไป

 


จันทร์ทิพย์ โยธะคง
พนักงานทั่วไป

 


นภาพร โยธะคง
พนักงานทั่วไป

 


พีรศักดิ์ ศรีสงคราม
พนักงานสถานที่


รัตดาพันธ์ พุทธบาล
พนักงานทั่วไป


วสันต์ นันตะนะ
พนักงานสถานที่