Untitled Document

 

 

 


ขรรชัย กลิ่นผกา
หัวหน้าสำนักงาน

 


นันท์นภัสร์ พุ่มพฤกษี
บุคลากรชำนาญการ

 


ชินณกฤช พลศิริ
พนักงานบริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการสุวิชากร วุฒิพันธุ์
นักวิชาการพัสดุ ปฎิบัติการ

 


พัชรพร หวานขม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปรมินทร์ บุญเนตร
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

 


จิดาภา วรจินดา
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

 


บุษบา บุตรดา
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

 


ปริญญา ศิริมนตรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฎิบัติการ

 พัชนีย์ บุญใบ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ

 ปิยะวรรณ จันทมาน
พนักงานบริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ

 อานนท์ ชาวะหา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติการ

 


นรฤษ ราวะรินทร์
นักวิชาการศึกษา

 นักวิชาการศึกษา

 


ชิตพล พลโสดา
นักวิชาการศึกษา

 


ปนิชา บุญโชติยกุล
นักวิชาการศึกษากาญจนา มูลสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


นงลักษณ์ มะณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


อรัญญา แสนโสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


จันทร์นภา วรรณภักดี
พนักงานธุรการ

 


ธนภูมิ โคตรบรรเทา
นักวิชาการเงินและบัญชี


ไพโรจน์ ศรีสารคาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 


อนุชา เหล่าโพธิ์
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

 


ธนดล สิทธิจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


ลงกฎ สระคูพันธ์
พนักงานขับรถ

 


สมพร สีพลมาส
ผู้ปฎิบัติงานโภชนาการ

 


เกษร อรทัย
ผู้ปฎิบัติงานโภชนาการ

 


ลัดดาวรรณ ศรีษะพล
แม่บ้าน

 


จันทร์ทิพย์ โยธะคง
แม่บ้าน

 


นภาพร โยธะคง
แม่บ้าน

 


บังอร เจริญฤทธิ์
แม่บ้าน


ณัฐพงษ์ สุขวิเศษ
นักการภารโรง


อนันต์ วงละคร
นักการภารโรง


ชัยวัฒน์ เนื่องมหา
นักการภารโรง