Untitled Document

 


อ.ธราธร บุ้งทอง
ประธานหลักสูตร

 


ผศ.ธเนศ ศรีสถิตย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


ผศ.สุวิชา ศรีถาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


อ.ดร.จรินทร์ ฟักประไพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ.ดร. ภัทรวิทย์ ธีรภัคสิริ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ ณ จัมปาศักดิ์ผศ.ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐอ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม

 


ผศ.ดร.ลินจง โพชารี

 


อ.ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

 


อ.วรรณา คำปวนบุตร

 


อ.เรืองศิลป์ อ่วมมีเพียร

 


อ.ชาลิดา ทาบุรี

 


อ.เครือจิต เจริญแสน

 


Mr.Satyasheel Gautam
อาจารย์พิเศษ

 


อ.สุเมธ ชื่นสระน้อย
นักวิชาการศึกษา(ผู้ช่วยสอน)

 


อ.พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ
ลาศึกษาต่อ