Untitled Document

 


อ.ดร.ปารณี บุญไชย
ประธานหลักสูตร

 


อ.ศิวดล พัฒนจักร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


อ.สรายุทธ ชัยเลื่องลือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


Mr.Satyasheel Gautam
อาจารย์พิเศษ
  

 

 

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร